Официална церемония по повод приключване на строителните дейности по проект, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година

На 15.09.2021 г. от 10:00 ч. в ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян, се проведе официална церемония по повод приключване на строителните дейности и откриването на обект „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ – гр. Смолян“.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Главната цел на проекта е създаване на условия за модерни образователни услуги чрез цялостно обновяване на образователната инфраструктура на ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян.

Повече за изпълнените дейности и допълнителна информация за реализирания проект можете да видите от документа тук.

Здравейте, напишете своя коментар: