Профил на купувача

Училището е одобрено за финансиране от Националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2019, модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“ за дейност V: Доставка и монтаж на платформени съоръжения/ подемни съоръжения/ подемни платформи на стойност до 15 922 лв. с вкл. ДДС.
Срок за кандидатстване и подаване на оферти 20.07.2019 година

 

Активни процедури

ПРОТОКОЛ за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на Професионална гимназия по икономика/ПГИ/ – Карл Маркс, гр. Смолян (протоколът е публикуван на 16.11.2018 г.)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
    Обява за възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на Професионална гимназия по икономика/ПГИ/ – „Карл Маркс“, гр. Смолян“
    Обява
    Техническа спецификация
    Указания и изисквания
    Проект на договор
    Образец за документ за обществената поръчка
    Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
    Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП
    Предложение за изпълнение на поръчката
    Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
    Декларация за срока на валидност на офертата
    Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ
    Ценово предложение
    Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
   

Приключили процедури

Обществена поръчка за установяване на технически характеристики

Днес 24.11.2014 година Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ град Смолян обяви обществена поръчка за услуга по реда на глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: извършване на обследване на сгради за установяване на технически характеристики.

 1. Публична покана – Tehnicheski harakteristiki.pdf
 2. Документация – Dokumentaciq-Tehnicheski harakteristiki.docx

 3. Протокол – Tehnicheski harakteristiki – Protocol.pdf

op_site_poster_1

Обществена поръчка за енергийна ефективност

Днес 21.11.2014 година Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ град Смолян обяви обществена поръчка за услуга по реда на глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност.

 1. Публична покана – Energiina efektivnost.pdf
 2. Документация – Dokumentaciq-Energiina efektivnost.docx
 3. Протокол – Energiina efektivnost – Protocol.pdf

op_site_poster_1

 

Възложени процедури

        Няма актуални възложени процедури

Процедури по чл. 20, ал. 1

         Няма актуални процедури по чл. 20, ал. 1

Процедури по чл. 20, ал. 2

       Няма актуални процедури по чл. 20, ал. 2

Процедури по чл. 20, ал. 3

        Няма актуални процедури по чл. 20, ал. 3

Процедури по чл. 20, ал. 4

        Няма актуални процедури по чл. 20, ал. 4

Пазарни консултации по чл. 44

        Няма пазарни консултации по чл. 44

Обявления и становища

 • Предварителни обявления

     Няма предварителни обявления

 • Становища от АОП

      Няма становища от АОП