Проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“

BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) – кликнете върху този линк за повече информация за проекта

 

 

Връзка към страницата на проекта в сайта на МОН