Клуб „Силивряк“

Клубът сега:

silivrqk-bakalova (Medium)

Цели:

    Запознаване с биологичните ресурси на Земята. Да се повиши личната отговорност на всеки за опазване чистотата на околната среда. Да се формира активна позиция, за рационално използване на природните ресурси за рециклиране и компостиране. Съзнателен избор за екологосъобразен начин на живот и приоритетно използване на биопродуктите от родния край.

Дейности:

Ръководител на клуба: госпожа Ева Бакалова

Клубът през изминалите учебни години:

Цел:

  • Получаване на информация за биологичното разнообразие на Родопите, защитени територии и природни забележителности.
  • Да се повиши съзнанието за проблемите на околната среда и как да се използват и запазват различните екосистеми.
  • Да формира активна позиция у учениците, за използване на природните ресурси разумно и да работят за опазване на околната среда.

Задачи:

  • Да се създаде у подрастващите мотивирано желание за природо – съобразен начин на живот;
  • Необходима потребност да опазва и поддържа чиста околната среда и познава биологичното разнообразие от животински и растителни видове в защитените територии;
  • Проучване на естествените водни източници, наблюдение и анализ на биотични и абиотични фактори и оценка на настоящото състояние на ресурсите на Земята. – Вода, Въздух, Почва;
  • Рационално използване на енергийните източници, за да се намалят въглеродните емисии в природата.
  • Здравословно хранене, билколечение и употреба на храни от Родопите – символ на дълголетието.

[svgallery name=“silivrqk-08-12-2013″]

 

Ръководител: Ева Бакалова

Програмата е разработена в следните направления за повишаване на екологичното образование: Околната среда като:

Природа, която трябва да бъде високо ценена, уважавана и опазвана. С екологичното образование ние разкриваме връзката между биологичното и културното разнообразие и се научаваме да ценим това био-социално разнообразие;

Ресурс, който трябва да бъде управляван и споделян, отговорно използване на ресурсите;

Проблем, изследване на съвременните реалности, където знаем, че всеки човек може да направи нещо, може да допринесе за подобряване на качеството на средата;

Система, която трябва да бъде опознавана.

Място, където живеем, което трябва да бъде опознавано и подобрявано;

Биофера, в която човекът да съществува за неограничено време съвместно с всички останали  живи същества;

Обществеността да разбере, че за да съществува трябва всеки да бъде активен участник. Учениците да се научат да живеят, да работят съвместно за общото благо, да се научат да опазят своя дом – Земята.

Област на извънкласни дейности – Здравословен начин на живот, Природоматематически науки

[svgallery name=“silivrqk“]

На 18 април 2012 г. Клуб „Силивряк“ проведе състезание, посветено на Международния ден на Земята на тема: „Нека спасим нашия дом – Земята“. Участниците в състезанието бяха разделени на два отбора: Зелени и Бели, облечени съответно с тениски и шапки с лого на проект УСПЕХ, ПГИ и клуб „Силивряк“. Жури в състав: Боряна Рускова – главен експерт на РИОСВ град Смолян, Лили Александрова-преподавател по химия и опазване на околната среда и Георги Френкев-  преподавател по география и икономика  оцени знанията им по екология и опазване на околната среда.

На първо място се представи отбора на Белите, получиха предметни награди-екохимикали и разделите с надписи „Нека спасим нашия дом – Земята“.

В края на състезанието членовете на клуб „Силивряк“ дадоха тържествено обещание да се грижат за опазването на Земята, да съхранят биоразнообразието, за да растат здрави в хармония с природната среда.

[svgallery name=“silivrqkizqva“]