Проект „УСПЕХ“

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05
„Да направим училището привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти

(У С П Е Х )

Клуб „Арт ателие“

 

Клуб „Силивряк“

 

Клуб „Спорт за здраве“

 

Клуб „Да съхраним българското“

 

Клуб „Графичен дизайн“

 

Клуб „Как да се обличам и държа в обществото“

 

Клуб „Уеб дизайн“

 

Клуб „Бързопис“

Към сайта на проекта

    Този проект е насочен към всички държавни и общински училища у нас, с изключение на средищните училища. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, а самите училища трябва да попълнят пакет от документи, за да включат учениците и учителите в различни извънкласни дейности, които ще се финансират чрез проекта. Стойността на проекта е 100 милиона лева, а периодът на изпълнението му е 3 учебни години.

  Голямата цел на този проект е чрез развитието на извънкласните дейности да се превърне училището в привлекателно за младите хора, да се намали броят на учениците, които отпадат от училище, а тези, които проявяват агресивно поведение да изразходват креативно своята енергия и да се изявяват.

   Финансирането на извънкласните дейности ще се извършва на принципа „парите следват ученика“, за учениците, включени в проекта. За всяко дете се полагат по 185 лева на година, като една трета от тези средства ще се харчат за материали и пособия. За всяка извънкласна дейност ще се прави график, а за всеки ученик ще се проследява присъствието му в избраната от него дейност. Всичко това ще се отчита и по електронен път.

 

  Областите на извънкласните дейности, предвидени в УСПЕХ са:

 • природоматематически науки,
 • хуманитарни науки,
 • здравно образование и здравословен начин на живот,
 • комуникативни умения на роден език,
 • комуникативни умения на чужд език,
 • математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите,
 • умения за самостоятелно учене и събиране на информация,
 • граждански компетентности,
 • форми на поведение за успешно участие в социалния живот и разрешаване на конфликти,
 • предприемачество,
 • културни компетентности,
 • дигитални компетентности.

 

   Самите форми на извънкласни дейности могат да бъдат разнообразни: секции, клубове, студиа, ателиета.

    Извънкласните дейности да се провеждат с между 6 и 15 ученика. След като децата изберат извънкласни дейности, те трябва да подадат молба за участие, заедно с родителите си. След това ръководителят на извънкласната дейност трябва да си направи едно календарно-тематично разпределение. Една извънкласна дейност се провежда в рамките на 68 часа.Това разпределение се дава на директора, а той подготвя програма за развитие на извънкласните дейности в училище. Тази програма се гласува на педагогическия съвет и след това директорът описва в заявление какви извънкласни дейности се предлагат в съответното училище, прилага тематичното разпределение и ги предава в регионалния инспекторат по образованието.

    В този проект ще могат да се включат всички училища. Обхваща всички ученици от 1-ви до 12-ти клас. В една група извънкласни дейности могат да бъдат ученици от различни възрастови групи, например ученици от 3-ти, 4-ти и 5-ти клас, в зависимост от техните интереси.