Клуб „Искам да съм грамотен“

Цели: Да се запознаят със същността и функциите на Българския книжовен език, с книжовните и стилови норми, които осигуряват успешност на речевото общуване. Да усъвършенстват уменията си за решаване на тестови задачи. Да подобрят своята езикова култура и четивна грамотност. Да овладеят компетентности, нужни в личния и в обществения живот.

 

Дейност за 2017-2018 учебна година

Ръководител: Весела Димитрова Бечева

Дейност за 2016-2017 учебна година

Ръководител: Гергана Колева Добрева-Цветкова

[svgallery name=“31-05-2017_gramoten“]