Клуб „Бадминтон“

Ръководител: Ангел Иванов Караиванов

Цели: Основни цели и задачи са с насоченост към съзнателна двигателна активност и спортна дейност на учащите се и към формиране на умения, които да се превърнат в неотделима част от здравословния начин на живот. Възможностите за вариативност на съдържанието и многообразието на формите позволяват цялостната дейност да се насочи съобразно ценностната ориентация на ученика, неговите интереси и потребности
 

Дейност за 2017-2018 учебна година: