Проект по секторна програма „Леонардо да Винчи“

es i razvitie

КАТЕГОРИЯ НА ДЕЙНОСТТА: “ПАРТНЬОРСТВО”

ПРОЕКТ: “ Mechatronic Orientation in e-Vocational English – M.O.V.E“

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР: 2012-1-TR1-LEO04-35790 6
НОМЕР НА ДОГОВОРА: LLP-2012-LEO-MP-31
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 2012-2014 ГОДИНА
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 20 000 ЕВРО
ЛИНК КЪМ САЙТА НА ПРОЕКТА: http://zst-move.eu/

Финална среща по проект M.O.V.E.

Мобилности по проекта

Училищна презентация по проекта

ВИДЕО по проекта

    Секторна програма „Леонардо да Винчи“ поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

 

   Цели:
 • Да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие;
 • Да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение;
 • Да повишава атрактивността на професионалното образование и обучениe и да насърчава мобилността на работодатели и работещи.

 

   Оперативни цели:
 • Да подобри качеството и да повиши мобилността на лица от началното и продължаващото професионално обучение, с което работните места в предприятията да нараснат с поне 80 000 на година до края на Програмата „Учене през целия живот“;
 • Да увеличи качеството и обема на сътрудничество между институциите и организациите, предоставящи възможности за обучение, и предприятията, социалните партньори и съответните органи в цяла Европа;
 • Да подпомага развитието на иновативни практики в сферата на професионалното образование и обучение и пренасянето им от страните участнички към други страни;
 • Да подобри прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите, включително и тези, придобити чрез неформално и извън-формално обучение;
 • Да насърчава изучаването на чужди езици;
 • Да подпомага развитието на иновативни пособия, услуги, методологии и практики за учене през целия живот, базирани на информационните и комуникационни технологии.

 

   Целеви групи:
 • Лица от всички нива на професионалното образование и обучение;
 • Лица на пазара на труда;
 • Институции и организации, предоставящи възможности за обучение в сферите, приоритетни за програма “Леонардо да Винчи”;
 • Учители, обучители и друг персонал от тези организации;
 • Асоциации на обучаеми, родители и учители в сферата на професионалното обучение;
 • Предприятия, социални партньори и други представители на бизнеса, включително търговски и промишлени палати, занаятчийски организации;
 • Институции предоставящи професионално консултиране, ориентиране и информация относно учене през целия живот;
 • Институции, отговорни за изготвянето на политики за професионално обучение в контекста на учене през целия живот на местно, регионално и национално ниво;
 • Изследователски центрове, работещи по проблемите на ученето през целия живот;
 • Висши учебни заведения;
 • Организации с идеална цел, доброволчески институции, НПО.