Проект по секторна програма „Коменски“

es i razvitie

КАТЕГОРИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
„МНОГОСТРАННО ПАРТНЬОРСТВО“

ПРОЕКТ: „Let’s Fight Obesity. It’s not Our Destiny“

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ПРОЕКТА:
2012-1-TR1-COM06-47695 9
НОМЕР НА ДОГОВОРА: LLP-2013-COM-MP-083
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 2013-2015 ГОДИНА
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 20 000 ЕВРО

Посещение в Република Гърция

Посещение в Италия

Гости от Турция и Гърция

Посещение в Щутгарт, Германия

Училищна презентация по проекта

   Секторна програма „Коменски“ е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

 

Цели:

 • усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците;
 • развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;
 • активизиране използването на информационните и комуникационни технологии;
 • развитие на граждански активно общество.

Оперативни цели:

 • подпомагане на международното сътрудничество и обмяната на опит между институциите и кадрите, заети в сферата на средното образование;
 • насърчаване на разпространението на добрата педагогическа практика и на нововъведенията в управлението на училищата;
 • поощряване на иновациите в педагогическите методи и средства;
 • поощряване на равните възможности във всичките аспекти на образованието;
 • подпомагане на интеграцията на ученици със специални образователни потребности (деца с увреждания) и на деца от малцинствени групи;
 • насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и повишаване квалификацията на кадрите в сферата на средното образование;
 • стимулиране на чуждоезиковото обучение.