Квалификация на педагогически кадри

 
KvUch

   „Квалификация на педагогическите специалисти“ е проект, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“. Той се изпълнява от Министерството на образованието в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието. По проекта са осигурени 75 милиона лева и обученията ще са безплатни за учителите.

   Целта на проекта е до края на 2014 година 42 230 учители, 1500 помощник-директори по учебната дейност и 2 200 директори на училища и детски градини да преминат обучения за повишаване равнището на професионалната компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.

  Очакваните резултати са: 80 % от включените в обученията и квалификациите педагози да завършат програмите и да получат съответните сертификати

 

  Видове обучения и квалификации на педагогическите специалисти:

 1. Едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване на:
  • допълнителна квалификация учител по чужд език
  • допълнителна квалификация ПУНУП
  • допълнителна квалификация учител по информатика и информационни технологии
  • професионална квалификация учител
 2. Квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества
  • Насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти по направления
  • Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати:
 3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
  • за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка
  • за работа в интеркултурна среда
  • за работа с деца и ученици със СОП
  • за оценяване постиженията на учениците
  • за превенция на училищното насилие, агресията и други.
 4. Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори
  • помощник-директори по учебната дейност в страната
  • директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети