Проекти и клубна дейност

През настоящата учебна 2021-2022 година Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ град Смолян ще работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001-C01 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 1. По проекта ще бъдат обучавани ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, както и педагогически специалисти за подобряване и усъвършенстване на уменията им за използване на информационни комуникационни технологии, работа със специализирани образователни платформи и ресурси, мултимедийни образователни технологии за ефективен образователен процес с обучение от разстояние в електронна среда.
 2. Училището получи по проекта лаптопи за учителите и за нуждаещите се ученици, които ще бъдат използвани за обучение в електронна среда. Получен е и универсален шкаф за зареждане на всички преносими компютри. Предоставената техника ще подобри работата и ще даде възможност на голям брои ученици да осъществяват ефективно обучение при преминаване в ОРЕС.

Проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“

 


 
Дейности през учебната

 
2020-2021 година

1. Проект ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Регионална образователна инфраструктура”, компонент 1

2. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ ПГИ получава средства за електронен дневник и Интернет свързаност.

3. Проект НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“  2020 – модул „Културните институции като образователна среда“

Основната цел на изготвения проект е повишаване на качеството на образователния процес чрез инициативи и мероприятия проведени в РИМ „Стою Шишков“ и РДТ „Николай Хайтов“. Проектът поставя акцент върху изграждане на трайни навици за четене и формиране на умения за учене през целия живот, създаване на интерес към литературата и културните ценности, както и повишаване на ефективността на учебния процес чрез търсене, извличане и анализиране на информация от различни литературни и исторически източници. В тази връзка са предвидени три посещения на театрални постановки, провеждане на изнесен интердисциплинарен урок по родолюбие на тема свързана с Априлското въстание; изработване на линия на времето и електронна книжка върху наблюдаваните театрални постановки.

4. Участие в конкурси обявени от местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 • ,,Световния ден на прегръдката“ – 21.01.2021 година
 • „Ден на розовата фланелка“- 25 февруари 2021 година

5. Проект „Тютюнопушенето – вредно или модерно” в Национален ученически конкурс „Посланици на здравето – 2020 г.”, организиран от МЗ и МОН

6. Национално състезание „Най-добра бизнес идея“

7. Национално състезание за икономисти на английски език

8. Националната програма „Иновации в действие“

Националната програма дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор. В периода 21.04 – 25.04.2021 г. ще се осъществи мобилност на учители и ученици от гимназията ни в гр. Хасково. Целта на участието по Националната програма „Иновации в действие“ е да бъде споделен добрият опит между училищата.


 

Ръководители и наименование
 

на извънкласните дейности
 

в ПГИ „Карл Маркс“
 

учебна 2020-2021 година

 1. Практична математика, категория: Приложна математика
  Ръководител Софка Кубинска – 15 ученици
 2. Силивряк, категория: Околна среда
  Ръководител Ева Бакалова – 10 ученици
 3. Арт ателие, категория: Изящни изкуства
  Ръководител Емилия Стойкова-Алдумирова – 8 ученици
 4. Уеб свят, категория: Дигиталните умения
  Ръководител Мария Черпокова – 10 от 12 клас
 5. Компютърен свят, категория: Дигиталните умения
  Ръководител Ирена Недева –  10 ученици от 12 клас
 6. Дигитален свят, категория: Дигиталните умени
  Ръководител Мария Иванова – 13 ученици от 8 клас
 7. Спортен клуб „Мондиал“, категория: Колективни спортове
  Ръководител Ангел Караиванов – 15 ученици
 8. Зелени предприемачи в действие, категория: Предприемачество
  Ръководител Елмира Косова – 10 ученици от 8 клас

 


 

Дейности от предходни
 
учебни години

   

  Проекти към Министерство на образованието и науката:

TvCh

USPEH

 

   Проекти към център за развитие на човешките ресурси:

 

 Проекти към Академия на централните европейски училища – ACES: 

Приключили проекти и
 
клубни дейности

Клуб „Съхрани българското“

SB - 2009

 

Клуб „Бързопис“ през 2009/2010 учебна година

P1030804