Проекти и клубна дейност

Кандидатура за иновативно училище

 
Клубове и извънкласни дейности
 
на ПГИ „Карл Маркс“ 
 
през учебната 2022-2023 година
 

1. Клуб „Арт ателие“ – Емилия Стойкова-Алдумирова

Формиране на творчески и естетически умения у учениците, както и обобщена представа за особеностите на обектите форми, съотношения, пропорции. Развиване на усет и вкус към красивото, координираност, логическо мислене и сръчност. Изграждане на умения за работа в екип при изпълнение на практически задачи. Възпитание в търпение и толерантност. Работа с полимерна глина, мънисти, пластмасови материали. Изработване на украси, сувенири, пана и рисунки.

2. Creative World Citizens – Еманоила Величкова и Стела Пишинова

Основната цел е стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия живот.

3. Клуб по екология „Силивряк“ – Ева Бакалова

В клуба по екология се цели да осигурява възможност за формиране на практически умения и отношения, свързани с работата сред природата и усвояване на система от правила за здравословен начин на живот. Изучаване на полезни свойства и биоразнообразие на лечебни растения при непрекъснато общуване с природата. Да се формира положително отношение към природните ресурси, стремеж към разумното им използване и възстановяване.

4. Роботика – Райко Райчев

Повишаване на индивидуалните компетентности по програмиране, конструиране, моделиране и цялостна представа за роботика и механика на учениците в групата

5. Практична математика – Софка Кубинска

Развиване на набор от познавателни и практически умения, необходими за решаване на задачи и проблеми, чрез подбор и прилагане на основни математически методи и инструменти.

6. Аз и другите – Мария Печилова и Светлана Костова

Развиване на допълнителни знания, умения и компетенции, с цел инвестиция за личностно и житейско развитие.

7. ТФ „Луди млади“ – Христо Кименов

Практическо въвеждане на учениците в „Български народни танци”. Овладяване на компетентности от обучаемите. Първоначална практическа насоченост към целите и задачите на екзерсиса. Правилно заучаване и ритмично възпроизвеждане на елементи на танцови движения, танцови движения, малки танцови комбинации и популярни фолклорни хора.
* Занимания по интереси по национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

8. Клуб „Волейбол“ – Арсен Лободов

Задълбочаване на знанията и усъвършенстване на спортната техника, тактика и физическа дееспособност на учениците. Подобряване на технико-тактическата подготовка и волевите качества на учениците. Формиране на способности за самооценка на постиженията, самостоятелност и умения за работа в училищни и извън училищни дейности.

9. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – Мария Черпокова

Работа с графични програми

10. УСПЕШНИ НА МАТУРА – Весела Бечева

Повишаване на езиковата компетентност на учениците, разглеждана като необходима основа за добра езикова грамотност за през целия им живот; обобщавайки знанията и уменията си върху правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма. Усъвършенстване на писмената им грамотност; а усъвършенствайки уменията си за работа с текст, да подобрят четивната си грамотност. Повишаване на нивото на литературната им компетентност и способността да боравят с литературната терминология. По-добри резултати при работа с тестове за ДЗИ по БЕЛ.

11. Мондиал – Ангел Караиванов

Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности
* Занимания по интереси по национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

12. Частици България – Валентина Велкова

Клуб за български обреди, празници и обичаи

––––––––––––––
Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

На 21.12.2022 г. в ПГИ „Карл Маркс“ се проведе традиционният български обичай Коледуване. Танцьорите от новосъздадената танцова формация „Луди млади“, с ръководител Христо Кименов, по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, имаха своята първа представителна изява пред публика. Те завладяха гостите на събитието със своите танцови и музикални умения, усвоени само за няколко месеца от старта на програмата.

Честване 60-годишнината на Държавен архив Смолян
––––––––––––––
Проект BG05M2ОP001-2.015-0001
„Ученически практики – 2“

 


През учебна 2021-2022 година Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ град Смолян работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001-C01 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 1. По проекта ще бъдат обучавани ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, както и педагогически специалисти за подобряване и усъвършенстване на уменията им за използване на информационни комуникационни технологии, работа със специализирани образователни платформи и ресурси, мултимедийни образователни технологии за ефективен образователен процес с обучение от разстояние в електронна среда.
 2. Училището получи по проекта лаптопи за учителите и за нуждаещите се ученици, които ще бъдат използвани за обучение в електронна среда. Получен е и универсален шкаф за зареждане на всички преносими компютри. Предоставената техника ще подобри работата и ще даде възможност на голям брои ученици да осъществяват ефективно обучение при преминаване в ОРЕС.

Проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“

 


 
Дейности през учебната

 
2020-2021 година

1. Проект ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Регионална образователна инфраструктура”, компонент 1

2. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ ПГИ получава средства за електронен дневник и Интернет свързаност.

3. Проект НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“  2020 – модул „Културните институции като образователна среда“

Основната цел на изготвения проект е повишаване на качеството на образователния процес чрез инициативи и мероприятия проведени в РИМ „Стою Шишков“ и РДТ „Николай Хайтов“. Проектът поставя акцент върху изграждане на трайни навици за четене и формиране на умения за учене през целия живот, създаване на интерес към литературата и културните ценности, както и повишаване на ефективността на учебния процес чрез търсене, извличане и анализиране на информация от различни литературни и исторически източници. В тази връзка са предвидени три посещения на театрални постановки, провеждане на изнесен интердисциплинарен урок по родолюбие на тема свързана с Априлското въстание; изработване на линия на времето и електронна книжка върху наблюдаваните театрални постановки.

4. Участие в конкурси обявени от местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 • ,,Световния ден на прегръдката“ – 21.01.2021 година
 • „Ден на розовата фланелка“- 25 февруари 2021 година

5. Проект „Тютюнопушенето – вредно или модерно” в Национален ученически конкурс „Посланици на здравето – 2020 г.”, организиран от МЗ и МОН

6. Национално състезание „Най-добра бизнес идея“

7. Национално състезание за икономисти на английски език

8. Националната програма „Иновации в действие“

Националната програма дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор. В периода 21.04 – 25.04.2021 г. ще се осъществи мобилност на учители и ученици от гимназията ни в гр. Хасково. Целта на участието по Националната програма „Иновации в действие“ е да бъде споделен добрият опит между училищата.


 

Ръководители и наименование
 

на извънкласните дейности
 

в ПГИ „Карл Маркс“
 

учебна 2020-2021 година

 1. Практична математика, категория: Приложна математика
  Ръководител Софка Кубинска – 15 ученици
 2. Силивряк, категория: Околна среда
  Ръководител Ева Бакалова – 10 ученици
 3. Арт ателие, категория: Изящни изкуства
  Ръководител Емилия Стойкова-Алдумирова – 8 ученици
 4. Уеб свят, категория: Дигиталните умения
  Ръководител Мария Черпокова – 10 от 12 клас
 5. Компютърен свят, категория: Дигиталните умения
  Ръководител Ирена Недева –  10 ученици от 12 клас
 6. Дигитален свят, категория: Дигиталните умени
  Ръководител Мария Иванова – 13 ученици от 8 клас
 7. Спортен клуб „Мондиал“, категория: Колективни спортове
  Ръководител Ангел Караиванов – 15 ученици
 8. Зелени предприемачи в действие, категория: Предприемачество
  Ръководител Елмира Косова – 10 ученици от 8 клас

 


 

Дейности от предходни
 
учебни години

   

  Проекти към Министерство на образованието и науката:

TvCh

USPEH

 

   Проекти към център за развитие на човешките ресурси:

 

 Проекти към Академия на централните европейски училища – ACES: 

Приключили проекти и
 
клубни дейности

Клуб „Съхрани българското“

SB - 2009

 

Клуб „Бързопис“ през 2009/2010 учебна година

P1030804