Предстоящ прием на ученици за учебната 2019/2020


 

Специалност
“МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
с интензивно изучаване на английски език –
18 часа седмично
 
26 ученици
Професия “ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК”
с придобиване на ІІІ професионална квалификационна степен

Данъчният и митническият посредник обслужва физически и юридически лица за митническите и данъчните им задължения, отговорности и принудителното изпълнение на данъчните вземания. Приема, обработва и съхранява митнически и данъчни документи. Извършва подготовка и проверка на документи за данъчна регистрация, начислява и събира митни сборове, събира и отчита данъчните вземания, лихви и глоби, наложени от данъчната администрация. Прилага в рамките на своята компетентност тарифните ставки. Извършва консултантска дейност. За дейността на данъчният и митническият посредник от голямо значение е владеенето на чужди езици. Данъчният и митническият посредник ползва приложен софтуер и международни системи за информация.

Изтеглете и разгледайте учебния план на специалността от тук.

 

Специалност
“ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА”
с разширено изучаване на английски език –
12 часа седмично
26 ученици
Професия“ИКОНОМИСТ ИНФОРМАТИК”
с придобиване на ІІІ професионална квалификационна степен

Информационните и комуникационните технологии се развиват много бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Това, както и използването на основната професионална терминология на чужд език, налага засилено търсене на добре квалифицирани кадри. Те трябва да имат знания и в областта на икономиката, и в областта на информатиката.

Специалността „Икономическа информатика” е ориентирана към формиране на компетенции в сферата на информационното обезпечаване на бизнеса. Учебният план дава възможност на учениците да усвоят знания и умения за работа в среда на съвременните информационни технологии,  да придобият опит самостоятелно да се справят в работата си със съответните програмни продукти и свободно да ги прилагат в конкретните дейности и сфери. Учениците се реализират успешно във всички сфери на икономическия и обществен живот.

Изтеглете и разгледайте учебния план на специалността от тук.

 
 

ВАЖНИ ДАТИ

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ПРИЕМА

   Утроената оценка от БЕЛ и резултат от математика от НВО, оценките по чужд език и география и икономика от свидетелството за завършено основно образование.

 

Забележка: При подаване на документи за кандидатстване в нашето училище всеки кандидат е необходимо да предостави медицинско свидетелство от личния лекар.

 

  Пожелаваме ви успешна кандидат-гимназиална кампания! Ще се радваме през следващата 2019/2020 учебна година ПГИ да отвори вратите си за вас!