Прессъобщение за проведена официална церемония „Първа копка“ – Смолян

Нa 25.05.2020 г., в двора на Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, град Смолян беше проведена официална церемония „Първа копка“ за ефективния старт на проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002-0005-С01 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”. Церемонията беше открита от директора на ПГИ „Карл Маркс“ – Мария Дамова-Мечкарска, която изрази радостта си, че гимназията ще има възможност да подобри условията, средата и възможностите за обучение.

Общата стойност на проекта е 1 171 125,221 лв. и още 12 194 лева за оборудване на УТФ.

Гости на церемонията бяха: д-р Даниела Дариткова – Председател на парламентарната група на ПП ГЕРБ, г-н Адриан Петров – Заместник областен управител, г-н Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян, г-жа Мария Семерджиева –Началник на РУО, представители на РУО, Спиро Чавдаров управител на строителната фирма „Дюлгер“, на педагогическия персонал от гимназията.

Събитието приключи с церемониална „първа копка” в двора на гимназията и с пожелания за успешно изпълнение и приключване на проекта.

Публикувано на 25.05.2020 год.

Здравейте, напишете своя коментар: