Колектив на ПГИ

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

2017-2018 учебна година

Мария Дамова-Мечкарска – Директор

Гергана Колева Добрева-Цветкова – Заместник директор, Български език и литература

Бисер Сувариев – Български език и литература

Весела Бечева – Български език и литература

Емилия Стойкова-Алдумирова – Английски език

Еманоила Величкова – Английски език

Валентина Велкова – Английски език и Испански език

Стела Пишинова – Английски език

Павлина Марковска – лектор – Руски език

Софка Кубинска – Математика

Цеца Делева – История и цивилизация

Светлана  Костова–География и икономика

инж. Ирена Недева – Информатика и ИТ

Мария Иванова – Информатика и ИТ

Мария Черпокова – Информатика и ИТ

Христо Вакев – Ръководител направление – ИКТ

Цонка Маркова – Философски цикъл

Ева Бакалова – Бизнес комуникации; Биология и здравно образование

Лилия Александрова – Химия и опазване на околната среда; Физика и астрономия

Ангел Караиванов – Физическо възпитание и спорт

Арсен Лободов – Физическо възпитание и спорт

Йорданка Сбиркова – Икономика

Боян Петевски – Икономика и финанси

Елмира Бонкалова-Косова – Право

Пенка Василева – Счетоводство

Дафинка Владимирова – Счетоводство

Стела Добрикова – Счетоводство

Софка Кубинска – Завеждащ административна служба

Радостина Караасенова – Главен счетоводител

Васил Трендафилов – Домакин

Ана Пенева – Хигиенист

Надежда Заимова – Хигиенист

Йорданка Димова – Хигиенист

Тодор Тодоров – Огняр

КОЛЕКТИВ НА ПГИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

КОЛЕКТИВ НА ПГИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

КОЛЕКТИВ НА ПГИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА