За Вас родители

ПЛАН за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите в ПГИ
за учебната 2022/2023 година
Практически препоръки за учебната 2021/2022 година за деца, родители и водачи от кампанията „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“
Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и сценарии в зависимост от различните нива на заболяемост на национално, областно, общинско и училищно ниво
 
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID-19

 

СТРАТЕГИЯ за развитие на Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ – гр. Смолян

 

Същност на социалните услуги и списък на
лицензираните доставчици

 

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 

Заявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни

 

Заявление до класния ръководител за разрешаване на отсъствие на ученик до 3 дни

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ОНЛАЙН ТОРМОЗА

 

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА I И II ЧАС НА КЛАСА

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В КАБИНЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ С ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

Отчети за приходи и разходи, отчети за касово изпълнение на бюджета и баланси на ПГИ „Карл Маркс“

 

Вашето дете има право:
 • Да избира предмети, които да изучава в часовете по задължително избираема подготовка /ЗИП/ и свободно избираема подготовка /СИП / извън държавно- образователното изискване /ДОИ/
 • Да бъде избиран за член на Ученическия съвет – орган на ученическото самоуправление, партньор на учителския колектив и училищното ръководство
 • Да работи в Ученическото радио или да подава теми и материали за радиопредавания, заявки за музикални поздрави и други
 • Да спортува в модерните физкултурен салон, фитнес зала и спортните площадки, с единственото задължение да е в спортно облекло
 • Да ползва безплатно училищната библиотека за библиографски справки по желани теми, учебни материали, научни списания и периодика
 • Да получава стипендия (за отличен успех или социална) при определени условия
 • Да получава свободен безплатен достъп до компютърните зали на гимназията в извънучебно време
 • Да получава медицинска помощ, специализирани консултации и знания по здравни проблеми при медицинското лице в гимназията
 • Да бъде ритмично изпитван, оценяван по предварително утвърдени критерии като писмените изпитвания се провеждат по предварително утвърден график
 • Да ползва консултации по график за учебните предмети, по които среща затруднения
 • Да посещава производствени фирми и предприятия, за да се запознава с предмета на дейност, организацията на труд, да се усъвършенства и да показва своите професионални компетенции
 • Да получи ІІ и ІІІ квалификационна степен по специалността, която изучава.
Ваше задължение е:
 • Да оказвате помощ и съдействие при обучението на децата си и да създавате необходимите условия за това (редовно присъствие на учебни занятия, закупуване на учебна и помощна литература, учебни пособия, спортно облекло, облекло в съответствие с училищния правилник и др.)
 • Да давате добър пример на децата си, да ги възпитавате в уважение към училището, учителите и училищната институция
 • Да се запознаете срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика
 • Да не допускате явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави
 • Редовно да се осведомявате за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда
 • Редовно да проверявате ученическата книжка на детето си и да удостоверявате това с подписа си
 • Да посещавате родителските срещи, да поддържате връзка с класния ръководител и учителите
 • Да проверявате ритмичността на изпитванията и писмените изпитвания по график, да осигурявате присъствието на ученика за провеждането им
 • Да подпомагате училището при обучението и възпитанието на Вашите деца
 • Да разписвате медицинските бележки, които се дават на Вашето дете при отсъствие по болест
 • Да застраховате Вашето дете по преференциална оферта
 • Родители или настойници, които не осигуряват присъствие на децата си в училище до навършване на 16-годишна възраст (подлежащи на задължително обучение), се наказват с глоба съгласно Закона за народната просвета.
Вие имате право:
 • Да изисквате условия за пълноценно протичане на учебно-възпитателния процес в училището
 • На пълна информация за обучението и възпитанието на Вашите деца
 • На избор на извънкласни и извънучилищни форми на обучение на Вашите деца
 • Да се срещате с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време
 • Да участвате в родителските срещи
 • Да изразявате мнение и да правите предложения за развитие на училището
 • Да присъствате и при желание от Ваша страна да бъдете изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика
 • На педагогическо съдействие при възникване на проблеми
 • Да бъдете избиран в родителския актив на класа
 • Да участвате в Училищното настоятелство
 • Да подадете уведомително писмо за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини—до 3 дни в една учебна година до класния ръководител
 • Да подадете писмена молба за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини, с разрешение на директора на училището —до 7 дни в една учебна година.