За Вас родители

 
Указания за кандидатстване за стипендия за ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК на 2017/2018 година

 

СТРАТЕГИЯ за развитие на Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ – гр. Смолян

 

Същност на социалните услуги и списък на
лицензираните доставчици

 

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 

Бланка на Молба до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни, след решение на ПС

 

Бланка на Молба до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 3 дни

 

За учебната 2017/2018 година ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ „В. ДИМИТРОВ” ще приема ученици от цялата страна, приети да учат в училищата на гр. Смолян

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ОНЛАЙН ТОРМОЗА

 

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА I И II ЧАС НА КЛАСА

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В КАБИНЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ С ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.

 

Бюджет за 2018 година

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ПАРАГРАФИ НА ПГИ „КАРЛ МАРКС“ КЪМ 31.12.2017 г.

 

Бюджет за 2017 година

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 г.

 

КАСОВ ОТЧЕТ НА ПГИ КЪМ 31.12.2015 г.

 

Вашето дете има право:
 • Да избира предмети, които да изучава в часовете по задължително избираема подготовка /ЗИП/ и свободно избираема подготовка /СИП / извън държавно- образователното изискване /ДОИ/
 • Да бъде избиран за член на Ученическия съвет – орган на ученическото самоуправление, партньор на учителския колектив и училищното ръководство
 • Да работи в Ученическото радио или да подава теми и материали за радиопредавания, заявки за музикални поздрави и други
 • Да спортува в модерните физкултурен салон, фитнес зала и спортните площадки, с единственото задължение да е в спортно облекло
 • Да ползва безплатно училищната библиотека за библиографски справки по желани теми, учебни материали, научни списания и периодика
 • Да получава стипендия (за отличен успех или социална) при определени условия
 • Да получава свободен безплатен достъп до компютърните зали на гимназията в извънучебно време
 • Да получава медицинска помощ, специализирани консултации и знания по здравни проблеми при медицинското лице в гимназията
 • Да бъде ритмично изпитван, оценяван по предварително утвърдени критерии като писмените изпитвания се провеждат по предварително утвърден график
 • Да ползва консултации по график за учебните предмети, по които среща затруднения
 • Да посещава производствени фирми и предприятия, за да се запознава с предмета на дейност, организацията на труд, да се усъвършенства и да показва своите професионални компетенции
 • Да получи ІІ и ІІІ квалификационна степен по специалността, която изучава.
Ваше задължение е:
 • Да оказвате помощ и съдействие при обучението на децата си и да създавате необходимите условия за това (редовно присъствие на учебни занятия, закупуване на учебна и помощна литература, учебни пособия, спортно облекло, облекло в съответствие с училищния правилник и др.)
 • Да давате добър пример на децата си, да ги възпитавате в уважение към училището, учителите и училищната институция
 • Да се запознаете срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика
 • Да не допускате явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави
 • Редовно да се осведомявате за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда
 • Редовно да проверявате ученическата книжка на детето си и да удостоверявате това с подписа си
 • Да посещавате родителските срещи, да поддържате връзка с класния ръководител и учителите
 • Да проверявате ритмичността на изпитванията и писмените изпитвания по график, да осигурявате присъствието на ученика за провеждането им
 • Да подпомагате училището при обучението и възпитанието на Вашите деца
 • Да разписвате медицинските бележки, които се дават на Вашето дете при отсъствие по болест
 • Да застраховате Вашето дете по преференциална оферта
 • Родители или настойници, които не осигуряват присъствие на децата си в училище до навършване на 16-годишна възраст (подлежащи на задължително обучение), се наказват с глоба съгласно Закона за народната просвета.
Вие имате право:
 • Да изисквате условия за пълноценно протичане на учебно-възпитателния процес в училището
 • На пълна информация за обучението и възпитанието на Вашите деца
 • На избор на извънкласни и извънучилищни форми на обучение на Вашите деца
 • Да се срещате с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време
 • Да участвате в родителските срещи
 • Да изразявате мнение и да правите предложения за развитие на училището
 • Да присъствате и при желание от Ваша страна да бъдете изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика
 • На педагогическо съдействие при възникване на проблеми
 • Да бъдете избиран в родителския актив на класа
 • Да участвате в Училищното настоятелство
 • Да подадете уведомително писмо за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини—до 3 дни в една учебна година до класния ръководител
 • Да подадете писмена молба за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини, с разрешение на директора на училището —до 7 дни в една учебна година.