Административно обслужване

 

Вътрешни правила за достъп
до обществена информация

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

Списък на административните услуги
предоставени от ПГИ

За да разберете повече за всяка една от тях моля, кликнете върху наименованието на услугата.

Преместване на ученици

Издаване на дубликат на документ за завършен клас

Издаване на Европейско приложение към диплома

Издаване на Европейско приложение на свидетелство за ПК

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Издаване на Удостоверения за валидиране на ПО и Свидетелства за ПК

Издаване на Удостоверения за ПО и Свидетелства за ПК

 

Формуляри

Заявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни

Заявление до класния ръководител за разрешаване на отсъствие на ученик до 3 дни

Заявление за освобождаване от часовете по ФВС

Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Приложение към чл.13, ал.1

 

Отчети

Отчет за 2019 година

 

 Лице за контакт

За подаване на сигнали за нередности и корупция в ПГИ се свържете с г-жа Софка Кубинска, председател на комисия антикорупция, тел. 0879020046